GDPR

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) máme povinnost Vás informovat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme.

Jedná se především o Váš email, pracovní telefon, jméno a příjmení, případně funkce či titul. Zpracování osobních údajů je vedeno za účelem realizace naší podnikatelské činnosti, uzavírání smluv s odběrateli a dodavateli a realizace závazků ze smluv. Pro tento účel je poskytnutí osobní údajů naprosto dobrovolné.

Žádné další osobní informace o Vás neevidujeme, nezpracováváme a ani tak činit nebudeme.

Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás, prosím, neváhejte obrátit obdobně jako v případě žádosti o výmaz či úpravu Vašich osobních údajů.