Žabeň – Javne površine

2013

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi INOA, koši za odpadke INOA, stojala za kolesa MEA 4.