Plzeň – Borská pole – Industrijski park

2012

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi ONE, betonski sedežni bloki, koši za odpadke RAILA, stojala za kolesa PROBIKE, jamborji