Olomouc – Palacky Univerza

2017

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi INOA, drevesne rešetke SEGMO